HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

11-01-2019
Bởi: Người Mỹ Đức Có: 0 bình luận 615 lượt xem

MỘT SỐ DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC

NÔNG NGHIỆP HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

     Mỹ Đức nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 50 km; có tổng diện tích tự nhiên là 226 km2 (diện tích đất nông nghiệp 13.969,29 ha); dân số toàn huyện 193.235 người, có 21 đơn vị hành chính xã và 01 thị trấn. Có 2 dạng địa hình chính là địa hình đồng bằng đồi núi đá xen kẽ với với các khu vực trũng và địa hình đồng bằng  nằm dọc ven sông Đáy. Khí hậu nhiệt đới gió mùa một năm có 2 mùa khá rõ rệt, mùa Hè kéo dài từ tháng 5 – tháng 10 nhiệt độ trung bình 24 – 270C, mùa Đông kéo dài từ tháng 11 – tháng 4 năm sau nhiệt độ trung bình từ 18 – 240C. Lượng mưa bình quân hàng năm là 1.900 – 2.200 mm. Thổ nhưỡng, chủ yếu có các loại đất phù sa được bồi hằng năm; đất phù sa không được bồi hằng năm; đất phù có tầng loang lổ đỏ vàng; đất phù sa glây, đất phù sa úng nước; đất than bùn; đất đen trên sản phẩm bồi tụ của cacbonat; đất đỏ nâu trên đá vôi; đất đỏ vàng trên đá sét; đất nâu vàng trên phù sa. Tỉ lệ các hóa học, chất hữu cơ cơ bản có trong đất: độ pH có trong đất ≥5,5; hàm lượng đạm trong đất đạt từ 0,15%-0,2% trở lên; hàm lượng lân trong đất đạt từ 1015mg/100g trở lên; hàm lượng Kaly trong đất đạt từ 8-14mg/100g trở lên; hàm lượng chất hữu cơ trong đất đạt từ 2% – 4%. Tóm lại, điều kiện tự nhiên –  khí hậu – thời tiết – thổ nhưỡng rất thuận lợi để Mỹ Đức có thể phát triển sản xuất nông nghiệp đa dạng các loại sản phẩm đảm bảo điều kiện để sản xuất hàng hóa, đủ tiêu chuẩn sản phẩm sạch. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, căn cứ Quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỉ lệ 1/10.000 tại Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức tổng hợp thông tin và kêu gọi các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

TT Tên dự án  Địa điểm Diện tích nghiên cứu Quy mô/công suất (dự kiến) Dự kiến vốn hỗ trợ theo

Nghị định

(tr.đồng)

Thời gian thực hiện Chủ đầu tư thực hiện dự án Ghi chú
1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tập trung huyện Mỹ Đức Xã Hợp Thanh 112,5 ha 112,5 ha  

174.200,00 

2019-2020 UBND huyện Mỹ Đức QĐ 5368/QĐ-UBND, ngày

29/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án

2 Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Bột

Xuyên, huyện Mỹ Đức

Xã Bột Xuyên  52 ha   52 ha   

35.000,00 

2019-2020 UBND huyện Mỹ Đức CV số 9955/UBND-KHĐT ngày 15/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội  về việc

chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự

án

3 Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức Xã Lê Thanh  47 ha   47 ha   

30.000,00 

2019-2020 UBND huyện Mỹ Đức CV số 9954/UBND-KHĐT ngày 15/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc

chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự

án

4 Dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn xã Phúc

Lâm, huyện Mỹ Đức

Xã Phúc Lâm  20,2 ha   20,2 ha   

12.600,00 

2019-2021 UBND huyện Mỹ Đức QĐ 474/QĐ-UBND ngày

28/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt QH

5 Dự án xây dựng cơ sở giết mổ và chế biến gia

súc, gia cầm xã Phúc

Lâm

Xã Phúc Lâm  0,5 ha   0,5 ha   

15.000,00 

2019-2021 UBND huyện Mỹ Đức QĐ 5003/QĐ-UBND ngày

28/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về QH hệ thống

khu giết mổ và chế biến gia

súc gia cầm 

 

TT Tên dự án  Địa điểm Diện tích nghiên cứu Quy mô/công suất (dự kiến) Dự kiến vốn hỗ trợ theo

Nghị định

(tr.đồng)

Thời gian thực hiện Chủ đầu tư thực hiện dự án Ghi chú
6 Dự án xây dựng cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm xã Hương

Sơn

Xã Hương Sơn  0,5 ha   0,5 ha   

15.000,00 

2019-2021 UBND huyện Mỹ Đức QĐ 5003/QĐ-UBND ngày

28/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về QH hệ thống

khu giết mổ và chế biến gia

súc gia cầm 

7 Dự án xây dựng cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm Hợp Thanh Xã Hợp Thanh  2 ha   3 ha   

15.000,00 

2019-2021 UBND huyện Mỹ Đức QĐ 5003/QĐ-UBND ngày

28/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về QH hệ thống

khu giết mổ và chế biến gia

súc gia cầm 

8 Dự án xây dựng cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm thị trấn Đại

Nghĩa

Thị trấn Đại Nghĩa  2 ha   2ha   

15.000,00 

2019-2021 UBND huyện Mỹ Đức QĐ 5003/QĐ-UBND ngày

28/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về QH hệ thống

khu giết mổ và chế biến gia

súc gia cầm 

9 Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về trồng trọt tại xã Lê Thanh Xã Lê Thanh  18 ha   18 ha    2019-2021 UBND huyện Mỹ Đức  
10 Dự án xây dựng khu sơ chế, bảo quản, chế biến lúa gạo xã Mỹ Thành Xã Mỹ Thành  0,108 ha   30 tấn/ngày   

2.000,00 

2019-2021 Xã Mỹ Thành  
11 Sản xuất nông nghiệp

(lúa) hữu cơ ở xã Hồng

Sơn, Hợp Tiến, thị trấn

Đại Nghĩa

Xã Hồng Sơn,

Hợp Tiến, thị trấn Đại Nghĩa

 15 ha   6,0 tấn/ha/vụ    2019-2021 Xã Hồng Sơn, Hợp Tiến  

 

TT Tên dự án  Địa điểm Diện tích nghiên cứu Quy mô/công suất (dự kiến) Dự kiến vốn hỗ trợ theo

Nghị định

(tr.đồng)

Thời gian thực hiện Chủ đầu tư thực hiện dự án Ghi chú
12 Trồng cây dược liệu xã

Mỹ Thành, Tuy Lai, An Mỹ

Xã Mỹ Thành, Tuy Lai  25 ha   25 ha    2019-2021 Xã Mỹ Thành, Tuy Lai  
13 Trồng cây ăn quả (Bưởi) ở các xã Đồng Tâm, Thượng Lâm, Tuy Lai Xã Đồng Tâm, Thượng Lâm, Tuy Lai  60 ha   60 ha    2019-2025 Xã Đồng Tâm, Thượng Lâm, Tuy Lai QĐ 1127/QĐ-UBND ngày

13/3/2012 của UBND

Thành phố về phê duyệt “Đề án phát triển một số loại cây ăn quả có giá trị

kinh tế cao thành phố Hà

Nội, giai đoạn 2012 – 2016”

14 Trồng cây ăn quả ở các xã Đại Hưng, Vạn Kim Xã Đại Hưng, Vạn Kim  60 ha   60 ha    2019-2025 Xã Đại Hưng, Vạn Kim  
15 Trồng cây ăn quả ở các xã Bột Xuyên, An Mỹ Xã Bột Xuyên, An Mỹ  30 ha   30 ha    2019-2025 Xã Bột Xuyên, An Mỹ  
16 Chăn nuôi bò thịt trọng điểm xã Đồng Tâm  Xã Đồng Tâm    1.600 con    2019-2025 Xã Đồng Tâm NQ25/2013/HĐND thành phố
17 Trang trại chăn nuôi bò thịt quy mô lớn ngoài khu dân cư Xã Hùng Tiến    140 con    2019-2025 Xã Hùng Tiến  
18 Trang trại chăn nuôi tổng hợp quy mô lớn ngoài khu dân cư Xã Phúc Lâm,

Phù Lưu Tế,

Hợp Thanh, An

Phú, An Mỹ, An Tiến

   14.000 con    2019-2025 Xã Phúc Lâm, Phù Lưu Tế, Hợp

Thanh, An Phú,

An Mỹ, An Tiến

 
19 Trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô lớn ngoài khu dân cư Xã Phúc Lâm,

Hợp Tiến, An

Phú, Hợp Thanh

   37.000 con    2019-2025 Xã Phúc Lâm,

Hợp Tiến, An Phú, Hợp Thanh

 
TT Tên dự án  Địa điểm Diện tích nghiên cứu Quy mô/công suất (dự kiến) Dự kiến vốn hỗ trợ theo

Nghị định

(tr.đồng)

Thời gian thực hiện Chủ đầu tư thực hiện dự án Ghi chú
20 Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Tuy Lai Xã Tuy Lai  120 ha   120 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức NQ25/2013/HĐND thành phố
21 Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hùng Tiến Xã Hùng Tiến  70 ha   70 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức NQ25/2013/HĐND thành phố
22 Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã An Phú Xã An Phú  118 ha   118 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức NQ25/2013/HĐND thành phố
23 Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã An Tiến  Xã An Tiến  60 ha   61 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức NQ25/2013/HĐND thành phố
24 Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hồng Sơn Xã Hồng Sơn  30 ha   30 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức  
25 Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Lê Thanh Xã Lê Thanh  30 ha   30 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức  
26 Vùng nuôi trồng thủy sản

tập trung tại Thị trấn Đại Nghĩa

Thị trấn Đại Nghĩa  30 ha   30 ha    2019-2025 UBND huyện Mỹ Đức  

Huyện Mỹ Đức xin được cảm ơn sự quan tâm của các cá nhân, tập thể, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện nhà trong những năm vừa qua . Trong thời gian tới rất mong được sự quan tâm và hợp tác của các quý đơn vị về đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của huyện nhà. Mọi sự quan tâm góp ý xin được liên hệ theo địa chỉ Văn phòng HĐND&UBND huyện Mỹ Đức: vanthu_myduc@hanoi.gov.vn./.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC